Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Contact us
Hide

11111

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з використанням сервісу гештальт центр МІГТІМ

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

 Термінологія

Виконавець – один або кілька членів Спільноти, відповідно до інформації, розміщеної на Сайті в описі відповідної Послуги (Додатку).

Договір – цей договір, з урахуванням усіх Додатків та/або додаткових угод.

Додаток – інформація щодо Заходу, запропонованого Виконавцем та прийнятого (обраного) Замовником, який містить умови щодо обраного Замовником Заходу, його вартості та порядку оплати, яка з моменту акцептування Замовником стає невід’ємною частиною Договору. Зміст Додатку публікується на Сайті, акцептовані Замовником Додатки відображаються у Особистому Кабінеті.

Замовник – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання послуг, надання яких передбачене умовами цього Договору.

Захід – обраний Замовником пакет інформаційно-консультаційних послуг (семінар, ворк-шоп, марафон, майстер-клас, терапевтична група, спеціалізована та/або тематична програма, тощо), із зазначенням мети, суті та змісту відповідного пакету послуг, які фіксуються у відповідних Додатках.

Ідентифікація Замовника – процедура, що визначає особу як Замовника, проходження якої надає Замовнику можливість отримувати послуги, що є предметом цього Договору. Ідентифікація Замовника на Сайті здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Замовником при його реєстрації.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Замовника, доступ до якої надається Замовнику при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Замовником при реєстрації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету Замовнику надається можливість замовити та придбати Послуги.

Послуга – інформаційно-консультаційна послуга у формі Заходу, що надається Виконавцем Замовнику за плату, на умовах цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного на Сайті.

Сайт – WEB-розділ порталу МІГТІМ, розміщений за гіперпосиланням  https://migis.ua/center/meropriyatiya , за допомогою якого Замовник може замовити та придбати Послуги.

Спільнота – група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із Гречка Вадима Анатолійовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА», а також атестованих і акредитованих вказаними особами Тренерів і Психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ.

Тренер – фізична особа, яка за дорученням (запрошенням) Виконавця шляхом особистого виступу (самостійно або разом із Виконавцем) доводить до Замовників зміст Заходу або його частину відповідно до умов Додатку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір рівно як і будь-які Додатки до нього є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сайту (далі – Договір) на запропонованих Виконавцем умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Замовником. Умови цього Договору, рівно як і Додатків до нього, є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи на Сайті та здійснення дій у формі активного волевиявлення щодо замовлення і придбання Послуг.

2.6. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Замовником, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України чи надання Виконавцем та оплати Замовником Послуг у повному обсязі.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі Заходів, як у форматі онлайн, так і в режимі оффлайн, а Замовник оплачує надані йому послуги, в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Тема, базовий план, місце проведення (у разі проведення в режимі оффлайн) і орієнтовна тривалість Заходу визначаються шляхом обрання (акцептування) Замовником відповідного Додатку (Додатків) до цього Договору.

3.3. Виконавець є Психологом, акредитованим Міжрегіональним інститутом гештальт-терапії  та мистецтва (МІГТІМ), який здійснює надання Послуг від власного імені.

3.4. Виконавець не є закладом освіти в розумінні Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року, та не надає освітніх послуг, які передбачають видачу документа державного зразка.

3.5. Заходи не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, а спрямовані на здобуття особами неформальної освіти, з метою задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання знань, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей суспільства, підвищення культурного та освітнього рівня, без присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець вправі:

а) самостійно формувати склад Тренерів, які беруть участь в Заходах (у разі потреби);

б) у разі невнесення, неповного внесення або при несвоєчасному внесенні Замовником плати за Захід згідно з умовами, викладеними відповідному Додатку до Договору, не допускати Замовника до участі у Заходах;

в) своєчасно і в повному обсязі отримати оплату наданих Замовнику Послуг;

г) у випадку порушення Замовником узгоджених умов оплати Послуг, розірвати Договір в односторонньому порядку;

ґ) відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням грошових коштів, сплачених за Послуги, які не надані Виконавцем, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, несумісних із відвідуванням Заходу;

д) розірвати цей Договір на підставах, передбачених п. 7.4. Договору.

4.1.2. Виконавець зобов’язаний:

а) власними та залученими силами надавати Послуги Замовнику в порядку, в строки та на умовах, визначених у цьому Договорі;

б) ознайомити Замовника з програмою Заходу, надавши Замовнику план (програму) в зручний для Замовника спосіб (електронною поштою або шляхом розміщення на Сайті до початку надання Послуг;

в) надати інформаційно-консультаційні послуги у повному обсязі, за умови їх оплати Замовником;

г) у випадку виникнення будь-яких змін щодо строків проведення Заходу  та/або будь-яких змін організаційного характеру (зокрема щодо місця проведення Заходу) повідомити Замовника про такі зміни не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Заходу;

д) самостійно вести облік власної діяльності, сплачувати всі податки та платежі, необхідність сплати яких передбачена положеннями чинного законодавства України, та подавати відповідну звітність до контролюючих органів.

4.2. Права і обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник вправі:

а) звертатися до Виконавця за роз’ясненнями всіх питань, щодо організації, змісту та проведення Заходу;

б) отримати повний комплекс якісних Послуг;

в) брати участь у Заходах в якості слухача.

4.2.2. Замовник зобов’язаний:

а) до початку Заходу повідомити Виконавця про всі відомі Замовнику особливості та/або розлади та/або хвороби його психіки, а у випадку виявлення відповідних особливостей/розладів/хвороб в процесі відвідування Заходу, невідкладно повідомляти про них Виконавця. У випадку приховування від Виконавця відповідних відомостей, Замовник одноособово несе ризик настання будь-яких несприятливих наслідків прослуховування Заходу без індивідуально підібраних для нього коригувань;

б) дотримуватися вимог Правил внутрішнього розкладу, Правил техніки безпеки та інших локальних нормативних актів Виконавця (третьої особи, в приміщенні та/або на території якої відбувається Захід);

в) здійснювати оплату, згідно з умовами Договору.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг та порядок розрахунків визначаються у акцептованих Замовником Додатках.

5.2. Сукупна вартість Послуг за цим Договором складається із вартості всіх Послуг, надання яких погоджене Сторонами у відповідних Додатках.

5.3. Оплата наданих Послуг здійснюється в порядку, в строки та у відповідності до домовленостей, досягнутих між Замовником і Виконавцем, зокрема, але не виключно тих, що викладені у Додатках, акцептованих Замовником.

5.4. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

5.5. Виконавець не здійснює обробку платежів Замовника. Виконавець не здійснює збір та/або обробку банківських даних Замовника, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Замовника на власних ресурсах, включаючи Сайт, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

5.6. Виконавець залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору та/або відповідних Додатків до Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Замовника про такі зміни. Відповідне оприлюднення здійснюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої починають діяти нові умови оплати та/або змінена вартість Послуг.

5.7. Наперед оплачені Замовником Послуги (Заходи) надаються Замовнику за ціною (вартістю), яка діяла на момент їх оплати, незалежно від зміни вартості Послуг на момент початку Заходу.

6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги надаються шляхом надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з отримання певних умінь та навичок у відповідності до обраного Замовником Заходу, згідно встановленого Виконавцем розкладу, як правило онлайн або очно, за визначеною Виконавцем адресою, вподовж часу, наведеного у Додатку.

6.2. В період прослуховування (відвідування) Заходу Замовнику забороняється здійснення аудіо- / відеозапису.

6.3. Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання Послуг в групі слухачів.

6.4. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця та/або МІГТІМ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.6. Послуга вважається наданою Замовнику належним чином у разі, якщо від Замовника впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Заходу не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо якості та/або повноти Заходу.

6.7. Замовник обізнаний та погоджується із тим, що Виконавець має право:

6.7.1. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Заходу;

6.7.2. Відмовити Замовнику у проведенні Заходу (доступі до Заходу у форматі он-лайн), в наступних випадках:

а) Замовник перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Замовника та/або третіх осіб;

б) Замовник перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Замовника перешкоджають проведенню Заходу належним чином.

7. Зміна та розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін та на підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

7.2. Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови письмового повідомлення Виконавця не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, шляхом направлення відповідного звернення електронною поштою на адресу:  mymigis.ua@gmail.com .

7.2.1. Порядок повернення Виконавцем наперед сплачених Замовником грошових коштів визначається Додатками.

7.3. Виконавець вправі достроково розірвати Договір, у випадку невиконання Замовником умов оплати Послуг, визначених відповідними Додатками.

7.4. Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати Договір як повністю, так і в частині окремих Додатків у випадку якщо певний Захід за 7 (сім) календарних днів до його початку не був акцептований мінімально необхідною кількістю слухачів (не набралася група). У такому випадку Замовнику повертаються 100 % сплачених останнім грошових коштів.

7.5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовнику відповідного письмового повідомлення Виконавця електронною поштою та/або на номер телефону, вказані Замовником при реєстрації на Сайті, а у випадку направлення повідомлення поштою – на 5 (п’ятий) календарний день з моменту передачі повідомлення установі поштового зв’язку.

7.6. Припинення дії Договору тягне за собою припинення зобов’язань Сторін по ньому, але не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, якщо такі мали місце в ході виконання Договору.

8. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України та/або цим Договором.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання та сприйняття інформації, отриманої Замовником в період прослуховування Заходу, а також за невідповідність інформації, викладеної впродовж Заходу, очікуванням Замовника.

8.3. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вжитимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів (обов’язковий досудовий порядок врегулювання спорів). У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до суду, у відповідності із правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

8.4. Сторони встановлюють необхідність дотримання обов’язкового досудового претензійного порядку до звернення в суд. Термін відповіді на претензію встановлюється 30 (тридцять) календарних днів.

8.5. За погодженням Сторін правовідносини, що виникають із цього Договору регулюються матеріальним правом України.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Замовник, приєднуючись до умов цього Договору та/або акцептуючи будь-який із Додатків, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

9.1.1. Він є повнолітньою особою;

9.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

9.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сайт відповідно до умов цього Договору;

9.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

9.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сайті, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі її зміни;

9.1.6. Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті прослуховування Заходів рішення та вчинені дії;

9.1.7. Особливістю Заходу та взаємовідносин із Виконавцем є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму Виконавця, а й від особистих якостей Замовника;

9.1.8. Ні Виконавець, ні Тренери не надають медичних послуг, не здійснюють медичну практику, не видають жодних сертифікатів та/або рецептів, не здійснюють призначення медичних препаратів та/або постановку діагнозу. Інформація щодо стану здоров’я Змовника приймається виключно зі слів останнього, при цьому Замовник є персонально відповідальним за достовірність наданої інформації щодо стану власного здоров’я;

9.1.9. Замовник розуміє, що Заходи призначені для відносно здорових людей, які не мають порушень здоров’я (як фізичних, так і психологічних), що загрожують життю Замовника або інших осіб;

9.1.10. Виконавець не несе жодної відповідальності за результат прослуховування Заходу та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Замовником внаслідок прослуховування Заходу;

9.1.11. Виконавець не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Замовником результати, рівно як із а невідповідність отриманого результату очікуванням Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо вона стала наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії чи інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору, у тому числі рішення та/або дії органів державної влади та/або місцевого самоврядування, включно із прийняттям нових нормативних актів та/або внесення змін до чинних на момент укладання Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли впродовж терміну дії цього Договору в результаті непередбачуваних та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, впродовж якого діють такі обставини та їх наслідки, або за згодою Сторін скасовуються.

10.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

10.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати Послуг, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг, відповідно до проведеної Замовником оплати, окрім випадків, прямо передбачених умовами Договору або за взаємною згодою Сторін.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в дію з моменту приєднання до нього Замовника та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі або до моменту розірвання Договору з підстав прямо передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Приєднання Замовника до Договору здійснюється зокрема шляхом акцептування будь-якого із Додатків.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сайту.

12.2. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Замовника на Сайті, та самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

12.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Замовника, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ ГЕШТАЛЬТ ЦЕНТР МИГИС

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ДОГОВОРУ

Адміністратор – Фізична особа – підприємець Гречка Вадим Анатолійович (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 002 240 0000 00151819  від 24.03.2021  року), який здійснює управління Сервісом та забезпечує можливість отримання Психологом послуг, передбачених пунктами 3.1. – 3.2. цього Договору (далі – Послуги).

Ідентифікація Психолога – процедура, що визначає особу як Психолога, проходження якої надає Психологу можливість замовляти і отримувати Послуги. Ідентифікація Психолога у Сервісі здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Психологом при його реєстрації.

Запланована консультація – час надання Консультації, погоджений Споживачем із Психологом.

Захід – пакет інформаційно-консультаційних послуг (семінар ворк-шоп, марафон, майстер-клас, спеціалізована та/або тематична програма, тощо), що пропонується Психологом для придбання Споживачами із використанням Сервісу, яка може бути проведена в офлайн або онлайн режимі, в груповому або індивідуальному форматі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Споживача. Інформація щодо суті, змісту та тривалості Заходу встановлюється Психологом самостійно та представлена на сторінці послуг Психолога.

Картка – частина Каталогу психологів, яка містить інформацію щодо конкретного Психолога, його спеціалізації, кваліфікації, переліку Консультацій та/або Заходів, які Психолог пропонує Споживачам.

Каталог психологів – перелік психологів, розміщений на Сервісі, що містить характеристику кожного спеціаліста (фото, прізвище, ім’я, по батькові, спеціалізацію, перелік послуг, які пропонуються Споживачам), а також вартість Консультацій та/або Заходів, що пропонуються Психологами на Сервісі.

Консультація – індивідуальна бесіда Споживача із Психологом, що пропонується Психологом для придбання Споживачами із використанням Сервісу, яка може бути проведена в офлайн або онлайн режимі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Споживача. Тривалість Консультації встановлює Психолог самостійно,  інформація щодо тривалості Консультації представлена на сторінці послуг Психолога.

Комісія – плата, яку сплачує Споживач Адміністратору за умовами договору, укладеного із Споживачем.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Психолога, доступ до якої надається Психологу при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Психологом при реєстрації на Сервісі. За допомогою Особистого кабінету Психологу надається можливість обирати Пакет послуг, надавати для розміщення інформацію щодо Консультацій та/або Заходів. В Особистому кабінеті міститься інформація щодо обраного Психологом Пакету послуг, Споживачів, які бажають придбати Консультацію та/або Захід, запланованих Консультацій та/або Заходів.

 Пакет послуг – обраний та оплачений Психологом на умовах підписки тарифний план, яким визначаються порядок і умови розміщення інформації щодо Психолога на Сервісі. Детальна інформація щодо вартості, строку дії та наповнення кожного Пакету послуг, а також можливість вибору і оплати Пакету послуг – відображена у Особистому кабінеті. З моменту обрання та оплати відповідного Пакету послуг, він стає невід’ємною частиною цього Договору.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуга – інформаційна послуга, що надається Адміністратором Психологу за плату, на умовах цього Договору, визначна у пунктах 3.1. – 3.2. цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого підлягає внесенню до Каталогу психологів, розміщеного на Сервісі, за наслідками укладання цього Договору. Відомості про перебування Психолога у процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта в обов’язковому порядку зазначається на Сайті.

Психологічна проблема – внутрішня проблема особи (Споживача), яка не має явного раціонального підґрунтя (труднощі в міжособистісних стосунках, глибинні особистісні проблеми, тощо).

Сайт – WEB-розділ порталу МИГИС, розміщений за гіперпосиланням  www.migis.ua/center, за допомогою якого Споживачі можуть замовити та придбати послуги, що пропонуються Психологом.

Сервіс – Сайт, який дозволяє Споживачам обрати Психолога, замовити (забронювати) із ним Консультацію та/або Захід та сплатити Комісію, а Психологам – розмістити інформацію щодо себе, власної спеціалізації та кваліфікації, переліку Консультацій та/або Заходів, які Психолог пропонує для придбання Споживачам.

Споживач – фізична особа, що здійснила реєстрацію на Сервісі та/або Сайті, з метою замовлення Консультацій та/або Заходів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Гречка Вадим Анатолійович (далі – Адміністратор), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сервісу (далі – Договір) на запропонованих Адміністратором умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Психологом в розумінні цього Договору. Умови цього Договору є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Психологом всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації (заповнення відповідної реєстраційної форми) фізичною особою у Сервісі в якості Психолога.

2.6. Для підтвердження Адміністратором реєстрації Психолога на Сервісі та розміщення Картки у Каталозі психологів (акредитація Психолога) особа, яка здійснює реєстрацію на Сервісі (Сайті) повинна відповідати наступним умовам:

2.6.1.  здобута повна вища освіта за фахом медицина або психологія;

2.6.2. здобута профільна освіта у сфері гештальт-терапії або перебування в процесі здобуття такої освіти (відомості про що підлягають обов’язковому відображенню на Сервісі);

2.6.3. постійне підвищення професійної кваліфікації;

2.6.4. наявність членства у психотерапевтичній спільноті;

2.6.5. наявність практичного досвіду терапевтичної роботи з людьми;

2.6.6. дотримання Кодексу етики та професійної практики Інституту МІГТІМ;

2.6.7. наявність додаткової спеціалізованої освіти групового терапевта (для роботи в групових форматах);

2.6.8. наявність додаткової спеціалізованої освіти відповідного профілю для роботи з сім’ями, дітьми та підлітками.

2.7. За наслідком заповнення реєстраційної форми (анкет) особою, яка бажає набути статус Психолога, така особа має обрати Пакет послуг та строк його дії, а також здійснити оплату обраного Пакету послуг.

2.8. За наслідком виконання Психологом вимог п. 2.7. цього Договору, з відповідною особою зв’язується представник Адміністратора, з метою збору необхідної інформації, верифікації і аналізу отриманої інформації, перевірки Психолога на предмет відповідності вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору (акредитації).

2.9. У випадку надання Психологом достатнього обсягу інформації та документів на підтвердження факту його відповідності вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору, Адміністратор розміщує Картку відповідного Психолога у Каталозі психологів. З моменту розміщення Картки розпочинає перебіг строку дії оплаченого Пакету послуг.

2.10. У випадку встановлення невідповідності Психолога вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору та/або ненадання Психологом необхідних документів, Адміністратор отримує право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. У такому випадку Психологу повертається:

- 70 % (сімдесят відсотків) від вартості оплаченого останнім Пакету послуг – у випадку обрання строку дії (підписки) Пакету послуг тривалістю 1 місяць;

- 90 % (дев’яносто відсотків) від вартості оплаченого останнім Пакету послуг – у випадку обрання строку дії (підписки) Пакету послуг тривалістю 12 місяців.

2.11. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Психологом в розумінні цього Договору, з моменту приєднання такої особи до Договору, а також обрання та оплати відповідною особою обраного Пакету послуг.

2.12. Цей Договір діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПАКЕТИ ПОСЛУГ

3.1. За цим Договором Адміністратор бере на себе зобов’язання надавати за плату Послуги з організації функціонування та просування Сервісу, зокрема шляхом збору інформації та публікації Каталогу психологів, з метою забезпечення технічної можливості Споживачам замовляти Консультації та/або Заходи Психологів, а Психолог зобов’язується оплачувати такі Послуги в порядку та розмірі, що передбачені цим Договором.

3.2. Під Послугами розуміється зокрема, але не виключно: збір та надання Споживачам інформації щодо Психолога, а також забезпечення технічної можливості для Споживача з використанням інструментів Сервісу:

- здійснювати вибір Психолога, від якого Користувач бажає отримати Консультацію та/або Захід;

- здійснювати бронювання Консультації та/або Заходу із обраним Користувачем Психологом.

3.3. Психолог вправі обрати один із таких Пакетів послуг:

3.3.1. Базовий–  надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація. За правилами пакету Базовий Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 1 (однієї) послуги Психолога.

3.3.2. Стандарт – надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація, а також додатково Психолог отримує право розмістити на Сервісі пропозицію щодо придбання Споживачами послуг відповідно до профільної спеціалізації Психолога (робота із сім’ями, робота з дітьми, тощо) або пропонувати Споживачам придбання Заходів. За правилами пакету Стандарт Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 2 (двох) послуг Психолога.

3.3.3. Преміум – надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація, а також додатково Психолог отримує право розмістити на Сервісі пропозицію щодо придбання Споживачами:

- послуг відповідно до профільної спеціалізації Психолога (робота із сім’ями, робота з дітьми, тощо);

- послуг щодо терапії особливого запиту (робота із залежностями, травмами, психосоматика, тощо);

 - пропонувати Споживачам придбання Заходів.

За правилами пакету Преміум Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 4 (чотирьох) послуг Психолога.

3.4. Психолог вправі обрати один із Пакетів послуг, визначених п. 3.3. цього Договору, строком дії відповідного Пакету послуг тривалістю 1 (один) або 12 (дванадцять) місяців.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ

4.1. Споживач здійснює: вибір Психолога із Каталогу психологів, бронювання Консультації із обраним Психологом та сплачує Комісію – 30 % (тридцять відсотків) від встановленої Психологом вартості Консультації, обраної Споживачем. Психолог розуміє та погоджується, що вартість Консультації, заброньованої із використанням Сервісу, зменшується для Споживача на суму сплаченої останнім Комісії.

Вказані правовідносини Адміністратора із Споживачами регулюються окремим договором.

4.2. Обраний Користувачем Психолог встановлює зв’язок із Споживачем за контактними даними, наданими останнім, впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення бронювання Споживачем, з метою узгодження дати, часу та способу (онлайн / офлайн) Консультації.

4.3. Дата Консультації, яку узгоджують Психолог та Споживач, має бути в діапазоні 7 (семи) робочих днів з моменту здійснення бронювання Споживачем. Вказаний строк може бути подовжений виключно за згодою Споживача.

4.4. Узгоджені дату та час Консультації Психолог вносить за допомогою інструментів Сервісу до Особистого кабінету Споживача.

4.5. Тривалість Консультації, що надається Споживачу Психологом, обраним на підставі цього Договору, представлена на сторінці послуг Психолога.

4.6. Перенесення дати та/або часу Консультації можлива за взаємним погодженням Споживача та Психолога, виключно за умови, що Споживач повідомив про необхідність перенесення Консультації не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації.

4.7. У випадку якщо Споживач не з’явився на Консультацію, або повідомив про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку Консультації, Комісія Споживачу не повертається.

4.8. У випадку, якщо Консультація не відбулася з вини Психолога або якщо Психолог не повідомив Споживача про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації, Споживач має право на повернення сплаченої ним Комісії. У такому випадку Психолог відшкодовує Адміністратору збитки у розмірі повернутої Споживачу Комісії впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення відповідної вимоги Адміністратора.

4.9. У випадку, якщо Споживач запізнився на Консультацію, Психолог вправі не продовжувати Консультацію на час запізнення Споживача.

4.10. У випадку, якщо Психолог запізнився за Консультацію, Консультація підлягає подовженню на час запізнення Психолога.

4.11. Консультація вважається наданою Споживачу належним чином у разі, якщо:

* Споживач отримав заплановану Консультацію і впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Консультації від Споживача не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо Консультації;

* Споживач не відмінив заплановану Консультацію у строки, встановлені цим Договором.

4.12. За Консультацію, замовлену Споживачем засобами та/або інструментами Сервісу, Споживач здійснює оплату безпосередньо Психологу на умовах, визначених домовленостями Споживача і Психолога, відповідно до вартості Консультації, вказаної у Картці Психолога, за вирахуванням Комісії, яка сплачується Споживачем на рахунок Адміністратора, відповідно до п. 4.1. цього Договору.

4.13. Психолог не має права вимагати від Споживача сплати Психологу повної вартості Консультації за ціною, вказаною на Сервісі.

4.14. У випадку, якщо Споживач і Психолог за наслідками проведення Консультації дійшли згоди щодо подальшої спільної терапевтичної роботи, подальші консультації, що будуть надані Психологом Споживачу без їх бронювання засобами та/або інструментами Сервісу, оплачуються Споживачем безпосередньо на рахунок Психолога, без сплати Комісії Споживачем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністратор зобов’язується:

5.1.1. Передавати і отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг;

5.1.2. Забезпечувати збереження конфіденційної інформації, отриманої від Споживача та Психолога.

5.2. Адміністратор вправі:

5.2.1. Залучати третіх осіб з метою надання Послуг, передбачених цим Договором, залишаючись відповідальним перед Психологом за надання Послуг;

5.2.2. Отримувати від Споживача винагороду за Послуги – Комісію;

5.2.3. Отримувати від Психолога винагороду за Послуги – оплата Пакету послуг;

5.2.4. Призупиняти роботу Сервісу як повністю, так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сервісу третіми особами;

5.2.5. Призупиняти надання Послуг в разі порушення Психологом умов цього Договору без будь-якого відшкодування та/або компенсації;

5.2.6. Зберігати та обробляти Персональні дані Психолога і Споживача, що стали відомими Адміністратору у зв’язку з використанням Сервісу,  згідно вимог чинного законодавства України та Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Психолог має право:

5.3.1. Використовувати Сервіс з метою отримання Послуг у спосіб, передбачений цим Договором, протягом строку його дії на будь-якій території;

5.3.2. Змінювати дані, зазначені при реєстрації у Сервісі;

5.3.3. Вільно обирати Пакет послуг, з переліку, запропонованого у Сервісі;

5.3.4. Розміщувати пропозиції щодо придбання послуг Психолога за допомогою Сервісу, відповідно до обраного Пакету послуг;

5.3.5. Обрати мову надання Консультації (українську, російську або англійську);

5.3.6. Звертатися з питань використання Сервісу до Адміністратора і отримувати відповідь на поставлені запитання;

5.3.7. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Консультації;

5.3.8. Відмовити Споживачу у проведенні Консультації, без повернення Споживачу сплаченої ним Комісії та/або вартості Консультації, в наступних випадках:

а) Споживач перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Споживача та/або Психолога та/або третіх осіб;

б) Споживач перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Споживача перешкоджають проведенню Консультації належним чином.

5.3.9. Розірвати цей Договір в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

5.4. Психолог зобов’язується:

5.4.1. Використовувати Сервіс у відповідності до умов цього Договору виключно з метою особистого отримання Послуг; 

5.4.2. Оплачувати Послуги у відповідності до умов цього Договору;

5.4.3. З метою отримання Послуг надавати інформацію, необхідну для Ідентифікації Психолога;

5.4.5. Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо номеру свого мобільного телефону та усіх інших даних, зазначених при реєстрації у Сервісі, зокрема, але не виключно: щодо кваліфікації, рівні освіти, здобутті (втраті) спеціалізації, здобутих сертифікатах та/або відзнаках, переліку та цінах на Консультації та/або інші послуги, що пропонуються Споживачам із використанням Сервісу (Сайту), тощо;

5.4.6. Не надавати можливість користування своїм обліковим записом на Сервісі третім особам, не розголошувати паролі та іншу інформацію, необхідну для використання Сервісу;

5.4.7. Використовуючи Сервіс, не вносити будь-які зміни в програмне забезпечення Сервісу та/або будь-яку його частину своїми силами та/або із залученням третіх осіб;

5.4.8. Контролювати власні фінансові операції, що ініційовані за допомогою Сервісу;

5.4.9. Стати на податковий облік та самостійно сплачувати всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, відповідно до положень чинного законодавства України;

5.4.10. Надавати Споживачам якісні терапевтичні послуги.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Психолог, приєднуючись до умов цього Договору, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

6.1.1. Він є повнолітньою особою, має профільну освіту;

6.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

6.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сервіс відповідно до умов цього Договору;

6.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

6.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сервісі, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі зміни;

6.1.6. Він усвідомлює, що завданням Психолога при наданні Консультації є надання допомоги Споживачу у вирішенні його психологічних проблем шляхом їх обговорення, а не надання прямих порад і/або рекомендацій;

6.1.7. Він самостійно веде облік власної діяльності, реєструється суб’єктом господарської діяльності на власний розсуд;

6.1.8. Він самостійно та на власний розсуд обирає систему оподаткування та самостійно та одноособово несе усю відповідальність за постановку на облік у контролюючих органах, а також своєчасність і повноту сплати усіх податків, зборів і обов’язкових платежів;

6.1.9. Адміністратор не є і за жодних обставин не може бути податковим агентом Психолога, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України;

6.1.10. Адміністратор не несе жодної відповідальності за результат Консультації та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Споживачем внаслідок Консультації;

6.1.11. Адміністратор не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Споживачем результати, рівно як і за невідповідність отриманого результату очікуванням Користувача.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Споживач самостійно оплачує послуги Адміністратора на підставі окремого договору.

7.2. Психолог оплачує Послуги Адміністратора на підставі, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

7.3. Послуги надаються на умовах передоплати (підписки). Вартість підписки на Пакети послуг вказується на Сервісі. Здійснивши оплату обраного Пакету послуг, Психолог акцептує цей Договір у повному обсязі.

7.4. Психолог вправі у будь-який момент до завершення строку підписки перейти на вищий Пакет послуг, порівняно із поточним Пакетом послуг. У такому випадку невикористана Психологом частина строку дії оплаченого Пакету послуг, підлягає зарахуванню в рахунок оплати вартості обраного Психологом вищого Пакету послуг, без укладання будь-яких угод, на підставі положень цього Договору.

7.5. Психолог вправі у будь-який момент перейти на нижчий пакет, порівняно із поточним Пакетом послуг. У такому випадку грошові кошти, сплачені за поточний Пакет послуг не повертаються і не зараховуються в рахунок будь-яких майбутніх платежів.

7.6. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Психологом за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

7.7. Адміністратор не здійснює обробку платежів Психолога. Адміністратор не здійснює збір та/або обробку банківських даних Психолога, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Психолога на власних ресурсах, включаючи Сайт, Сервіс, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

7.8. Адміністратор залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Психолога про такі зміни.

7.9. Психолог вправі самостійно та на власний розсуд встановлювати вартість Консультацій, що ним надаються, а також на власний розсуд переглядати і змінювати вартість Консультацій. При цьому Психолог не вправі виставляти на Сервісі (Сайті) ціну Консультації, відмінну від ціни аналогічних послуг Психолога, що пропонуються Психологам для придбання третіми особами поза межами Сайту (Сервісу).

7.10. Заброньовані Споживачем Консультації надаються Споживачу за ціною (вартістю), яка діяла на момент бронювання, незалежно від зміни вартості Консультації та/або розміру Комісії на момент початку Консультації.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

8.1. Психолог зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сервісу.

8.2. Психолог повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Психолога на Сайті (Сервісі) та/або отримувати Послуги, а також самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

8.3. Адміністратор зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Психолога, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністратор несе перед Психологом відповідальність, пов’язану з наданням ним Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Психолог несе відповідальність за відповідність наданої ним інформації, зокрема, Персональних даних, відомостей щодо освіти та кваліфікації, контактної інформації, тощо.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договором.

9.4. В інших випадках за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.5. Незадоволення Споживача результатом Консультації або очікуванням від Консультації не є підставою для будь-якої відповідальності Адміністратора.

9.6. Адміністратор жодним чином не контролює і не несе жодної відповідальності за повноту і своєчасність розрахунків Споживача із Психологом;

9.7. Адміністратор жодним чином не контролює і не несе жодної відповідальності за повноту і своєчасність сплати Психологом податків, зборів та обов’язкових платежів.

9.8. У випадку встановлення Адміністратором факту порушення Психологом вимог пункту 7.9. цього Договору, Адміністратор набуває право вимагати, а Психолог зобов’язаний сплатити штраф у розмірі, еквівалентному 5 (п’яти) розмірам вартості Пакету послуг Преміум строком дії 12 (дванадцять) місяців, який підлягає сплаті Психологом впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення відповідної вимоги Адміністрацією.

9.9. Психолог розуміє та погоджується із тим, що з ініціативи Адміністратора створена та діє Комітет етики та професійної практики, який уповноважений розглядати скарги Споживачів на Психологів та/або встановлювати факти, передбачені пунктами 9.8., 10.9. цього Договору. Колегіальне рішення Комітету етики та професійної практики є остаточним, оскарженню не підлягає та є обов’язковим для Сторін цього Договору.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення (опублікування) змін на Сайті. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.

10.2. Використання Сервісу Психологом після внесення змін до Договору однозначно розуміється Сторонами як згода Психолога з внесеними змінами.

10.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою сторін, або в односторонньому порядку за ініціативою будь-якої із сторін.

10.4. Ініціатор розірвання Договору надсилає іншій стороні відповідне повідомлення на електронну скриньку іншої Сторони:

10.4.1. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Психолог, повідомлення надсилається за електронною адресою: mymigis.ua@gmail.com;

10.4.2. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Адміністратор, повідомлення надсилається за електронною адресою або на номер телефону, що містяться у Особистому кабінеті Психолога.

10.5. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку Договір вважається розірваним на десятий календарний день з дня відправлення повідомлення про розірвання Договору іншій Стороні, а у випадках, передбачених пунктом 10.9. цього Договору – на 3 (третій) календарний день. За фактом розірвання Договору Адміністратор набуває право видалити усю інформацію про Психолога із Сайту.

10.6. У разі наявності у Сторін станом на день ініціювання розірвання Договору невиконаних зобов’язань за цим Договором, такі зобов’язання мають бути виконані Сторонами до дати припинення дії Договору.

10.7. У разі розірвання Договору за ініціативою Психолога, вартість Послуг, оплачених але не використаних Психологом до дати розірвання Договору, поверненню не підлягає.

10.8. У разі розірвання Договору за ініціативою Адміністратора, вартість Послуг, оплачених але не використаних Психологом до дати розірвання Договору, підлягає поверненню Психологу за його письмовою заявою, направленою на адресу, зазначену у реквізитах Адміністратора, за умови Ідентифікації Психолога та надання останнім документу, що підтверджує факт здійснення ним відповідної оплати, крім випадків, передбачених цим Договором.

10.9. Адміністратор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, без повернення Психологу будь-яких грошових коштів та/або будь-яких інших відшкодувань (виплат, компенсацій) у випадках:

* передбачених пунктом 9.8. цього Договору;

* встановлення факту порушення Психологом Кодексу етики та професійної практики Інституту МІГТІМ;

* встановлення факту невідповідності Психолога вимогам, передбаченим пунктом 2.6. цього Договору, незалежно від підстав невідповідності;

* встановлення факту подання Психологом завідомо недостовірних (підробних, спотворених) відомостей та/або документів для акредитації на Сайті.

11. ЗГОДА НА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Психолог, надаючи  при отриманні Послуг свої Персональні дані, погоджується на їх обробку Адміністратором у відповідності до Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути до їх врегулювання мирним шляхом.

12.2. При недосягненні згоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в порядку, визначеному чинним законодавством України. Вказане положення встановлює обов’язковий досудовий порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими повідомленнями та проведенням переговорів.

Положення

про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних,

володільцем яких є Спільнота

(Політика конфіденційності)

 

  1. Загальні поняття та сфера застосування.

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа – визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних – персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Спільнотою є група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із:

* Гречка Вадима Анатолійовича;

* Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА»;

* атестованих і акредитованих тренерів і психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ та/або спеціалістів, гештальт-терапевтів, кваліфікація яких документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) та/або осіб, які перебувають в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо яких внесена до Каталогу психологів, розміщеного за посиланням.

1.3. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками будь-кого із членів Спільноти, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 

  1. Перелік баз персональних даних.

2.1. Спільнота (зокрема ТОВ «МІГТІМ») є власником наступних баз персональних даних:

База персональних даних контрагенти, яка містить у собі наступні персональні дані:

* прізвище, ім’я, по-батькові;

* вік (включаючи дату народження);

* поштова адреса;

* номер телефону;

* адресу електронної пошти.

2.2. Спільнота не вимагає і не збирає онлайн-дані від дітей до 12 років, а також не пропонуємо їм товари та/або послуги. Спільнота не збирає особисті дані дітей до 12 років. Якщо Спільноті стане відомо, що дитина віком до 12 років надала особисту інформацію без батьківської згоди, Спільнота невідкладно вживатиме заходів для видалення такої інформації.

2.3. Спільнота здійснює збір персональних даних виключно тих осіб, які безпосередньо виявили добровільне бажання придбати товари та/або послуги, що пропонуються Спільнотою невизначеному колу осіб, та які самостійно і добровільно надали свої персональні (особисті) дані.

 

  1. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень), надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також забезпечення технічної можливості групової взаємодії суб’єктів персональних даних в рамках групових програм, у форматі онлайн.

3.3. Погоджуючись із даним Положенням, суб’єкт персональних даних також дає Спільноті свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ “НОВА ПОШТА” (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам, зокрема ТОВ “СМСЦЕНТР” (ЄДРПОУ 38404962),  з урахуванням та для цілей досягнення мети обробки даних, визначеної у п. 3.2., на розсуд Спільноти.

3.4. Погоджуючись із даним Положенням, суб’єкт персональних даних також дає Спільноті свою згоду на отримання звернень (повідомлень, запитів тощо) від будь-якої із зазначених вище осіб засобами телефонного зв’язку (в тому числі  SMS-розсилок), поштового зв’язку, електронною поштою.

3.5. Відповідна згода суб’єкта персональних даних на отримання повідомлень може бути в будь-який час відкликана останнім, шляхом звернення до служби технічної підтримки в порядку, передбаченому умовами цього Положення.

3.6. Суб’єкт персональних даних проінформований і погоджується із тим, що ряд заходів, що їх пропонує Спільнота, передбачає груповий формат взаємодії учасників, а відтак – Спільнота має невід’ємне право об’єднувати учасників відповідних заходів у певні онлайн групи (групи на Facebook, чати в мессенджерах – Viber, Telegram WhatsApp, тощо), насамперед, але не виключно – у випадках проведення відповідних заходів у форматі онлайн, з метою досягнення цілей відповідних заходів та забезпечення можливості комунікації для учасників заходів.

Суб’єкт персональних даних надає Спільноті право на відповідне об’єднання учасників заходів у онлайн групи. У випадку бажання суб’єкта персональних даних відкликати вищезазначену згоду на об’єднання учасників заходів у онлайн групи, необхідно керуватися пунктом 8.1. цього Положення щодо відкликання згоди на обробку персональних даних.

 

  1. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

* документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

* електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних (за наявності технічної можливості);

* відмітка (“галочка”) на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

  1. Місцезнаходження бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Спільноти: __________________________________.

 

  1. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

* найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

* прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

* відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

* перелік персональних даних, що запитуються;

* мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

* дата відправлення повідомлення;

* причина відстрочення;

* строк, протягом якого буде задоволене запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

дата відправлення повідомлення;

причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

 

  1. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

* знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

* розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;

* забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;

* розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

* повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

* забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

* отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;

* робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

* брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

* вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

* одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

* підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

  1. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

* знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

* отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

* на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

* отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

* пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

* вимагати видалення відповідних особистих даних (у випадку, якщо зникає необхідність обробляти окремі особисті дані надані суб’єктом персональних даних);

* у будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних (шляхом надсилання електронного листа за адресою: __________________), після чого обробка даних припиниться;

* пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

* на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

* звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

* застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

  1. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;

* інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;

* відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

* перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

  1. Державна реєстрація бази персональних даних.

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».