Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Зв'язатись з нами
Сховати
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з використанням сервісу Інститут МІГТІМ (Договір приєднання)

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з використанням сервісу Інститут МІГТІМ (Договір приєднання)

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з використанням сервісу Інститут МІГТІМ

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

Термінологія

Виконавець – один із членів Спільноти, відповідно до інформації, розміщеної на Сайті  в описі відповідної Послуги (Додатку).

Договір – цей договір, з урахуванням усіх Додатків та/або додаткових угод.

Додаток – інформація щодо Курсу та/або Семінару, запропонований Виконавцем та прийнятий (обраний) Замовником, який містить умови щодо обраного Замовником Курсу та/або Семінару, його вартості та порядку оплати, яка з моменту акцептування Замовником стає невід’ємною частиною Договору. Зміст Додатку публікується на Сайті, акцептовані Замовником Додатки відображаються у Особистому Кабінеті.

Замовник – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання Послуг.

Ідентифікація Замовника – процедура, що визначає особу як Замовника, проходження якої надає Замовнику можливість отримувати послуги, що є предметом цього Договору. Ідентифікація Замовника на Сайті здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Замовником при його реєстрації.

Керівник Програми – Тренер, відповідальний за якість Програми Курсу, який здійснює методологічне та методичне керування іншими Тренерами, за загальним правилом особисто проводить не менше 40 % Семінарів.

Курс (Програма Курсу) – обраний Замовником пакет інформаційно-консультаційних послуг із зазначенням змісту Курсу, кількістю та описом Семінарів, порядком підтвердження успішності прослуховування Курсу, які фіксуються у відповідних Додатках.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Замовника, доступ до якої надається Замовнику при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Замовником при реєстрації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету Замовнику надається можливість замовити та придбати Послуги.

Послуга – інформаційно-консультаційна послуга, що надається Виконавцем (особисто або із залученням Тренерів) Замовнику за плату, на умовах цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного на Сайті.

Сайт – WEB-розділ порталу МІГТІМ, розміщений за гіперпосиланням  www.migis.ua/programs, за допомогою якого Замовник може замовити та придбати послуги, що є предметом цього Договору.

Семінар – окремий захід або ряд (серія) заходів (семінар, семінар-практикум, супервізія, довготривала або короткострокова спеціалізована та/або тематична програма, зокрема щодо підготовки гештальт-терпапевтів, програма семінарів за психологічними напрямками, а також конференція, фестиваль, інтенсив, тощо), в рамках якого (яких) до Замовника та інших слухачів доводиться зміст Курсу або його частина у відповідності із розробленою Програмою Курсу.

Спільнота – група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із Гречка Вадима Анатолійовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА», а також атестованих і акредитованих вказаними особами Тренерів і Психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ.

Тренер – фізична особа, яка за дорученням Виконавця шляхом особистого виступу на Семінарі доводить до Замовників зміст Курсу або його частину відповідно до Програми Курсу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір рівно як і будь-які Додатки до нього є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сайту (далі – Договір) на запропонованих Виконавцем умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Замовником. Умови цього Договору, рівно як і Додатків до нього, є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи на Сайті та здійснення дій у формі активного волевиявлення щодо замовлення і придбання послуг, що є предметом цього Договору.

2.6. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Замовником, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України чи надання Виконавцем та оплати Замовником послуг у повному обсязі.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі Семінарів, як в форматі онлайн, так і в режимі офлайн, а Замовник оплачує надані йому Послуги, в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Тема, базовий план, місце проведення (у разі проведення в режимі оф лайн) і орієнтовна тривалість Програми Курсу, а також умови і порядок документального оформлення факту успішного засвоєння Замовником Програми Курсу визначаються шляхом обрання (акцептування) Замовником відповідного Додатку (Додатків) до цього Договору.

3.3. Виконавець є сертифікованим Тренером Міжрегіонального інституту гештальт-терапії  та мистецтва (МІГТІМ), який діє на підставі Договору підприємницького франчайзингу (комерційної концесії), за умовами якого правомірно надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг МІГТІМ, а Замовник – має право на отримання відповідного Сертифікату МІГТІМ за наслідками успішного засвоєння Програми Курсу. Наявність інформації про Виконавця на веб-порталі МІГТІМ є достатнім підтвердженням приналежності Виконавця та Тренерів до Спільноти та правомірності надання останніми Послуг.

3.4. Виконавець не є закладом освіти в розумінні Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року, та не надає освітніх послуг, які передбачають видачу документа державного зразка.

3.5. Курси не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, а спрямовані на здобуття дорослими особами неформальної освіти, з метою задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання знань, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей суспільства, підвищення культурного та освітнього рівня, без присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець вправі:

а) самостійно формувати склад Тренерів, які беруть участь в Семінарах;

б) в період надання Послуг в односторонньому порядку вносити коригування в Програму Курсу, що не є зміною умов Договору, а саме: проводити заміну Лекторів, збільшувати кількість Семінарів та змінювати черговість їх проведення, збільшувати нормативні строки Семінарів, пропонувати Замовнику додаткові матеріали для ознайомлення;

в) у разі невнесення, неповного внесення або при несвоєчасному внесенні Замовником плати за Курс згідно з умовами, викладеними відповідному Додатку до Договору, не допускати Замовника до участі в Семінарах;

г) в односторонньому порядку вносити зміни до розміру оплати вартості Програми Курсу у випадку, якщо курс гривні до євро, встановлений Національним банком України збільшиться понад 10% в порівнянні із курсом, встановленим на дату підписання Сторонами відповідного Додатку, яким Замовник обирає Програму Курсу та погоджується вартість відповідної Програми Курсу;

ґ) своєчасно і в повному обсязі отримати оплату наданих Замовнику Послуг;

д) у випадку порушення Замовником узгоджених умов оплати Послуг, розірвати Договір в односторонньому порядку;

е) відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням грошових коштів, сплачених за послуги, які не надані Виконавцем, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, несумісних із проходженням Програми Курсу;

є)  вимагати перегляду умов надання Послуг, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, які потребують корегування порядку надання Послуг та/або зміни Програми Курсу, призупинивши надання Послуг до узгодження із Замовником відповідних коригувань (змін);

ж) відмовити Замовнику у видачі Сертифікату про участь в Програмі Курсу, встановленої МІГТІМ форми, у разі невиконання Замовником Програми Курсу в обсязі, узгодженому Сторонами у Додатках;

з) розірвати цей Договір на підставах, передбачених п. 7.4. Договору.

4.1.2. Виконавець зобов’язаний:

а) власними та залученими силами надавати Послуги Замовнику в порядку, в строки та на умовах, визначених у цьому Договорі;

б) ознайомити Замовника з Програмою Курсу за обраним останнім напрямком, надавши Замовнику план (програму) Курсу в зручний для Замовника спосіб (електронною поштою або шляхом розміщення на веб-сайті www.migis.ua/programs) до початку надання Послуг;

в) надати інформаційно-консультаційні послуги у повному обсязі, за умови їх оплати Замовником;

г) у випадку виникнення будь-яких змін щодо строків проведення Семінарів, та/або будь-яких змін організаційного характеру (зокрема щодо місця проведення Семінару) повідомити Замовника про такі зміни не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Семінару.

4.2. Права і обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник вправі:

а) звертатися до Виконавця за роз’ясненнями всіх питань, щодо організації та проведення Програми Курсу;

б) отримати повний комплекс якісних послуг;

в) брати участь в Семінарах в якості слухача;

г) звертатися до Тренера з питань, що стосуються змісту Курсу.

4.2.2. Замовник зобов’язаний:

а) до початку першого Семінару повідомити Виконавця про всі відомі Замовнику особливості та/або розлади та/або хвороби його психіки, а у випадку виявлення відповідних особливостей/розладів/хвороб в процесі прослуховування Програми Курсу, невідкладно повідомляти про них Виконавця. У випадку приховування від Виконавця відповідних відомостей, Замовник одноособово несе ризик настання будь-яких несприятливих наслідків прослуховування Програми Курсу без індивідуально підібраних для нього коригувань;

б) дотримуватися вимог Правил внутрішнього розкладу, Правил техніки безпеки та інших локальних нормативних актів Виконавця (третьої особи, в приміщенні та/або на території якої відбувається Семінар);

в) повідомляти Виконавця про причини відсутності на Семінарі не менше ніж за 7 (сім) днів до початку Семінару та своєчасно повідомляти Виконавця про зміну власних контактних даних. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальність за необізнаність Замовника щодо організаційних питань (зміни часу та/або місця проведення Семінарів);

г) здійснювати оплату, згідно з умовами Договору;

ґ) особисто відвідувати Семінари згідно затвердженого графіку або індивідуального графіку відпрацювань пропущених Семінарів.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг та порядок розрахунків визначаються у акцептованих Замовником Додатках.

5.2. Сукупна вартість Послуг за цим Договором складається із вартості всіх Послуг, надання яких погоджене Сторонами у відповідних Додатках.

5.3. Оплата наданих Послуг здійснюється у безготівковому порядку.

5.4. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

5.5. Виконавець не здійснює обробку платежів Замовника. Виконавець не здійснює збір та/або обробку банківських даних Замовника, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Замовника на власних ресурсах, включаючи Сайт, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

5.6. Виконавець залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору та/або відповідних Додатків до Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Замовника про такі зміни. Відповідне оприлюднення здійснюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої починають діяти нові умови оплати та/або змінена вартість Послуг.

5.7. Наперед оплачені Замовником послуги (Семінари) надаються Замовнику за ціною (вартістю), яка діяла на момент їх оплати, незалежно від зміни вартості Послуг на момент початку Семінару.

6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги надаються шляхом надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з отримання певних умінь та навичок у відповідності до обраної Замовником Програми Курсу, згідно встановленого Виконавцем розкладу, як правило онлайн або очно, за визначеною Виконавцем адресою, вподовж часу, наведеного в Програмі Курсу.

6.2. В період прослуховування Семінарів (проходження Програми Курсу) Замовнику забороняється здійснення аудіо- / відеозапису Семінарів.

6.3. Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання Послуг в групі слухачів.

6.4. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця та/або МІГТІМ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.6. Послуга вважається наданою Замовнику належним чином у разі, якщо від Замовника впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Семінару не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо якості та/або повноти Семінару.

6.7. Замовник обізнаний та погоджується із тим, що Виконавець має право:

6.7.1. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Семінару;

6.7.2. Відмовити Замовнику у проведенні Семінару (доступі до Семінару), в наступних випадках:

а) Замовник перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Замовника та/або третіх осіб;

б) Замовник перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Замовника перешкоджають проведенню Семінару належним чином.

7. Зміна та розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін та на підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

7.2. Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови письмового повідомлення Виконавця не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, шляхом направлення відповідного звернення електронною поштою на адресу:  mymigis.ua@gmail.com.

7.2.1. Порядок повернення Виконавцем наперед сплачених Замовником грошових коштів визначається Додатками.

7.3. Виконавець вправі достроково розірвати Договір, у випадку невиконання Замовником умов оплати Послуг, визначених відповідними Додатками.

7.4. Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати Договір як повністю, так і в частині окремих Додатків у випадках:

7.4.1. на підставі рішення Керівника Програми щодо недоцільності подальшого проходження Замовником Програми Курсу. При цьому Замовнику повертаються сплачені ним наперед грошові кошти, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг;

7.4.2. якщо певний Семінар за 7 (сім) календарних днів до його початку не був акцептований мінімально необхідною кількістю слухачів (не набралася група). У такому випадку Замовнику повертаються 100 % сплачених останнім грошових коштів.

7.5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовнику відповідного письмового повідомлення Виконавця електронною поштою та/або на номер телефону, вказані Замовником при реєстрації на Сайті, а у випадку направлення повідомлення поштою – на 5 (п’ятий) календарний день з моменту передачі повідомлення установі поштового зв’язку.

7.6. Припинення дії Договору тягне за собою припинення зобов’язань Сторін по ньому, але не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, якщо такі мали місце в ході виконання Договору.

8. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України та/або цим Договором.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання та сприйняття інформації, отриманої Замовником в період прослуховування Семінару та/або Програми Курсу, а також за невідповідність Програми Курсу очікуванням Замовника.

8.3. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вжитимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів (обов’язковий досудовий порядок врегулювання спорів). У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до суду, у відповідності із правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

8.4. Сторони встановлюють необхідність дотримання обов’язкового досудового претензійного порядку до звернення в суд. Термін відповіді на претензію встановлюється 30 (тридцять) календарних днів.

8.5. За погодженням Сторін правовідносини, що виникають із цього Договору регулюються матеріальним правом України.

9. Гарантії та застереження, виключення відповідальності

9.1. Замовник, приєднуючись до умов цього Договору та/або акцептуючи будь-який із Додатків, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

9.1.1. Він є повнолітньою особою;

9.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

9.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сайт відповідно до умов цього Договору;

9.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

9.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сайті, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі її зміни;

9.1.6. Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті прослуховування Семінарів рішення та вчинені дії;

9.1.7. Особливістю Семінару та взаємовідносин із Виконавцем є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму Виконавця, а й від особистих якостей Замовника;

9.1.8. Ні Виконавець, ні Тренери не надають медичних послуг, не здійснюють медичну практику, не видають жодних сертифікатів та/або рецептів, не здійснюють призначення медичних препаратів та/або постановку діагнозу. Інформація щодо стану здоров’я Змовника приймається виключно зі слів останнього, при цьому Замовник є персонально відповідальним за достовірність наданої інформації щодо стану власного здоров’я;

9.1.9. Замовник розуміє, що Семінари призначені для відносно здорових людей, які не мають порушень здоров’я (як фізичних, так і психологічних), що загрожують життю Замовника або інших осіб;

9.1.10. Виконавець не несе жодної відповідальності за результат Семінару та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Замовником внаслідок прослуховування Семінару та/або Курсу;

9.1.11. Виконавець не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Замовником результати, рівно як із а невідповідність отриманого результату очікуванням Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо вона стала наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії чи інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору, у тому числі рішення та/або дії органів державної влади та/або місцевого самоврядування, включно із прийняттям нових нормативних актів та/або внесення змін до чинних на момент укладання Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли впродовж терміну дії цього Договору в результаті непередбачуваних та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, впродовж якого діють такі обставини та їх наслідки, або за згодою Сторін скасовуються.

10.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

10.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати Послуг, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг, відповідно до проведеної Замовником оплати, окрім випадків, прямо передбачених умовами Договору або за взаємною згодою Сторін.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в дію з моменту приєднання до нього Замовника та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі або до моменту розірвання Договору з підстав прямо передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Приєднання Замовника до Договору здійснюється зокрема шляхом акцептування будь-якого із Додатків.

12. Конфіденційність

12.1. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сайту.

12.2. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Замовника на Сайті, та самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

12.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Замовника, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

 

Рекомендовані статті
ХОЧЕТЕ ЗАЛИШИТИ ВІДГУК?
Відгуки інших користувачів (0)
Тут ще немає жодного відгуку.